loader image

Werkwijze

Hoe gaan we dit aanpakken?

Onze doelstelling is dat er zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt wordt die hart voor dieren hebben en dan voornamelijk de dieren die speciale zorg nodig hebben. Ook zullen er cursussen gevolgd gaan worden om op de juiste wijze met deze dieren om te gaan. Daarnaast willen wij graag een leerbedrijf worden om mensen te kunnen begeleiden bij de zorg voor onze dieren en ook om meer bekendheid te krijgen voor de zwakkere dieren onder ons.

1

2

Doel

Ons uiteindelijke doel is dat deze dieren nog een mooie (laatste) fase van hun leven krijgen en niet worden afgedankt omdat ze meer zorg nodig hebben.
Bij groei zullen wij ook goed opgeleide betaalde krachten gaan inzetten om de continuïteit te waarborgen.
Doordat wij een stichting zijn zullen wij het verworven kapitaal inzetten tot verbetering en uitbreiding van de activiteiten. Wij hebben geen winstoogmerk en proberen de kosten zoveel mogelijk te reduceren door goede afspraken te maken met o.a. diervoederfabrikanten, dierenartsen en andere organisaties die ons kunnen ondersteunen.

Fondsen

Huis voor Dieren zet zich in om fondsen te werven, collectes uit te voeren en giften te ontvangen voor de verzorging van deze dieren. Dit doen wij door actief fondsen aan te schrijven, subsidies aan te vragen bij gemeenten en overheden, reclame te maken via media en sociaal media en allerlei betrokken en branche gerelateerde bedrijven te benaderen. Daarnaast zal de eigenaar of diens nabestaanden ook een bijdragen gaan leveren voor de opvang van hun hond of kat en daarmee kunnen de overige dieren waarvoor geen bijdrage geleverd worden ook worden onderhouden. Daarnaast bieden wij dagopvang en vakantieopvang voor honden met extra zorg. De inkomsten die hieruit voortvloeien, komen geheel ten goede aan de verzorging, verpleging, huisvesting en wooncomfort van onze dieren

3